satellite, moon, trees, lighting, mountains
photo, 2016